Home » Koľko jaskýň zvládneš nad Hájom

Koľko jaskýň zvládneš nad Hájom

Slaninova jaskyňa tesne pred zotmením

Táto túra nie je až tak dlhá, je však neskutočne dynamická, neustále stúpanie k jaskyniam a klesanie. Je otázne, či budeš mať chuť a energiu dostať sa ku každej jaskyni. Začneme nad Hájom prehliadkou desiatich Hájskych vodopádov v Hájskej tiesňave. Potom vystúpame k Slaninovej jaskyni na západom svahu tiesňavy a trochu vyššie, vystúpame ku Čertovej jaskyni a Jaskyni za Čertovým mostom na východnom svahu tiesňavy. Žľabom Čertovho mostu vystúpame na Jasovskú planinu a trochu sa po nej prejdeme po okraji smerom k Háju. A potom zídeme mierne do svahu a nájdeme tam viacero pekných menších jaskyň: Preklenutú, Pustovňu, Rezervovanú jaskyňu, Zoologickú jaskyňu a Obkročnú jaskyňu. A opäť hore, napojíme sa na žľab nad Priepasťou nad Hájom a týmto žľabom zídeme dole do Hája.

Trasa

Háj Hájske vodopády Slaninova jaskyňa Čertova jaskyňa Jaskyňa za Čertovým mostom Preklenutá jaskyňa Pustovňa Rezervovaná jaskyňa Zoologická jaskyňa Obkročná jaskyňa Priepasť nad Hájom
9 km; +680 m / -680 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Hájske vodopády sa nachádzajú na Hájskom potoku popri ceste vedúcej z obce Háj do obce Hačava. Prvý (Dolný Hájsky) vodopád začína hneď za Hájom a po posledný (Horný Hájsky) vodopád treba prejsť asi 1 km. Potom Hájsky potok prechádza popod cestu na druhú stranu. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Na štyri vodopády z nich poukazujú tri smerovníky. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.

Slaninova jaskyňa je jaskyňa nevyjasnenej genézy. Je jej prisudzovaný charakter senilného fragmentu výtokovej riečnej chodby premodelovanej gravitačným rútením stropu. Vchod v tvare rovnoramenného trojuholníka o rozmeroch 1,5 x 1,5 m pravdepodobne jaskyniari umelo rozšírili. Jaskyňa je skoro bez výzdoby, prítomné sú len juvenilné slabo vyvinuté nátekové formy a pizolitcké formy v afotickej zadnej časti jaskyne. Archeologické nálezy a využitie počas II. svetovej vojny. Zimovisko viacerých druhov netopierov.

Dĺžka: 23 m; GPS: N48°38.63460′ E20°50.88960′

Soviu jaskyňu tvorí 5 m rúrovitá chodba nepravidelného elipsovitého tvaru so stopami po vodnej erózii. Maximálna výška chodby je 0,9 m v strede jaskyne. Ďalšie pokračovanie jaskyne je zanesené hlinou a sutinou. Vzadu presvitá denné svetlo cez neprielezný otvor, ktorým jaskyňa súvisí s malým skalným previsom. Dno je vyplnené drobnou sutinou a hlinou. Jaskyňa je bez výzdoby.

Dĺžka: 28 m; hĺbka: 4 m; GPS: N48°38.90448′ E20°50.75887′

Čertova jaskyňa je zvyškom riečnej jaskyne z ktorej sa vyvíjala Hájska dolina. Dodnes sú dobre zachované stopy po eróznej modelácii na celom strope jaskyne. Výška chodby teda klesá z 22 m pri vchode na 3,5 v sienke. Dno jaskyne je vyplnené sivým prachom a sutinou, v sienke piesčitou hlinou a asi 5 m pred koncom jaskyne vyplňujú celú plochu dna sintrové dosky.

Dĺžka: 31 m; hĺbka: 15 m; GPS:N48°39.071′ E20°50.774′

Jaskyňa nad Čertovým mostom je tvorená takmer priamou, jemne klenutou puklinovitou, fotickou, suchou chodbou, v strede prierezu ktorej sa na zúžení v dôsledku akumulácie reliktov rútenia vytvorila pseudoúroveň nad počvou vstupnej chodby. Výška stropu dosahuje až 5 m, čo je v nepomere k šírke chodby. Vchod je vysoký (3,5 m), portálovitý, obdĺžnikového prierezu s bázou dĺžky 1,2 m. Expozícia: 60°. Jaskyňa sa končí neprielezne v mieste, kde puklina (hore zasintrovaná) vyznieva. Výplň dna: hlinito-kamenitá počva (sutina hrubej frakcie). Jaskyňa nemá výraznejšiu výzdobu; lokálne sú roztrúsené plochy drobných, jemných pizolitických sintrov.

Dĺžka: 20 m; hĺbka: 5 m; GPS: N48°39.10837′ E20°50.78202′

Preklenutá jaskyňa má charakter priepasťovej jaskyne s tromi vchodmi. Hlavný vchod tvorí ústie preklenuté skalným mostom zo SV na JZ, ktoré sa rozširuje do siene s nízkym stropom a dvoma od seba vybiehajúcimi klesajúcimi vetvami. JZ vetva ústi na druhej strane skalného rebra samostatným a polelipsovým vchodom. SV vetva sa končí na medzivrstevnej ploche neprielezne. Steny sú poznačené rútením a zvetrávaním. Prístupné časti jaskyne vznikli rútením blokov horniny z tektonického priestoru. Habitus bol domodelovaný korózne.

Dĺžka: 8 m; hĺbka: 2 m; GPS: N48°38.331′ E20°51.233′

Jaskyňa Pustovňa má vo vstupných partiách charakter pomerne mohutnej, postupne sa zužujúcej chodby, s klesajúcim stropom až do plazivkovitého zúženia, z ktorého vystupuje komín, napájajúci sa na vrchnú a mladšiu puklinovitú chodbu. Vstupné starnúce časti jaskyne vznikli rozšírením pukliny smeru 69° – 249° s úklonom 40° na JJV koróziou a kryogénnymi procesmi. Zadné, juvenilné partie sú živé.

Dĺžka: 18 m; GPS: N48°38.320′ E20°51.250′

Rezervovaná jaskyňa je tvorená juvenilnou lineárnou chodbou s dvomi pseudo – úrovňami, ktoré vznikli v dôsledku kríženia dvoch diskontinuít. Vchod má trojuholníkovitý tvar 0,5 x 0,6 m s expozíciou 264°. Jaskyňa vznikla pravdepodobne eróznym pôsobením vody hlavne z topiacich sa snehov pozdĺž dvoch rôzne disponovaných porúch, na krížení ktorých sa vytvorili výškovo členité priestory. Domodelovaná bola korózne.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.293′ E20°51.233′

Zoologická jaskyňa má charakter dvoch vzájomne prepojených siení s nízko položeným stropom. Konektorom je spojovacia chodbička s nevýrazným erozívnym stropným korytom, ktoré zasahuje aj do vstupnej siene. Druhá sieň opäť pokračuje chodbou, ktorá však na rozdiel od vstupných partií klesá. Erozívny profil konektora svedčí o eróznej modelácii pozdĺž diskovej plochy v kombinácii s vypadávaním materiálu z tohto priestoru s následkom rozšírenia priestoru.

Dĺžka: 8 m; GPS: N48°38.215′ E20° 51.251′

Obkročná jaskyňa má charakter meandrovitej (kľukatej) chodby s klesajúcim dnom, oválnym prierezom so svetlosťou cca 1 m. Ukončená je komínom vysokým cca 2,5 m. Profil sa výrazne nemení. Vchod má portálovitý vstup tvaru trojuholníka (1,9 x 1,5 m) s preponou uklonenou na J. Jaskyňa vznikla rozšírením a premodelovaním hlavnej poruchy korozívnym účinkom atmosférických vôd.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.192′ E20° 51.272′

Jaskyňa Dora I má charakter jednoduchej horizontálnej dutiny, resp. Chodby s trojuholníkovým pôdorysom, ktorá sa zužuje po stranách. Vchod je mohutný, portálovitý, má tvar polkruhu s horizontálnou základňou a rozmery 9,5 x 5 m. Môže ísť o paleovýver. Jaskyňa je pravdepodobne v štádiu senility, v súčasnosti má charakter previsu, ktorý domodelovali kryogénne procesy. Štádium prevahy korózie úplne zaniklo. Jeho existenciu potvrdzujú sintre v dominantnej poruche. Dno tvorí sutina rôznej frakcie ako dôsledok zvetrávania a gravitačného opadu. Archeologické nálezy z doby bronzovej.

Dĺžka: 15 m; hĺbka: 20 m; GPS: N48°38.182′ E20°51.260′

Priepasť nad Hájom je morfologicky komplikovaná jaskyňa s dvomi ústiami, vertikálnymi i horizontálnymi partiami. Priestory pod ústiami sú vzájomne prepojené, resp. spolu komunikujú. Výzdoba v jaskyni: suchá, zvetraná, vo forme nátekov a pizolitov a sintrovej kôry. Jaskyňu pravdepodobne formoval sezónny tok do žľabu; súčasný habitus tejto senilnej jaskyne je premodelovaný rútením a koróziou.

Dĺžka: 27 m; hĺbka: 8 m; GPS: N48°37.927′ E20°51.525′