Home » Koľko jaskýň zvládneš nad Hájom

Koľko jaskýň zvládneš nad Hájom

Slaninova jaskyňa má nízky vchod

Táto túra nie je až tak dlhá, je však neskutočne dynamická, neustále stúpanie k jaskyniam a klesanie. Je otázne, či budeš mať chuť a energiu dostať sa ku každej jaskyni. Začneme nad Hájom prehliadkou desiatich Hájskych vodopádov v Hájskej tiesňave. Potom vystúpame k Slaninovej jaskyni na západom svahu tiesňavy a trochu vyššie, vystúpame ku Čertovej jaskyni a Jaskyni za Čertovým mostom na východnom svahu tiesňavy. Žľabom Čertovho mostu vystúpame na Jasovskú planinu a trochu sa po nej prejdeme po okraji smerom k Háju. A potom zídeme mierne do svahu a nájdeme tam viacero pekných menších jaskyň: Preklenutú, Pustovňu, Rezervovanú jaskyňu, Zoologickú jaskyňu a Obkročnú jaskyňu. A opäť hore, napojíme sa na žľab nad Priepasťou nad Hájom a týmto žľabom zídeme dole do Hája.

Trasa

Háj Hájske vodopády Slaninova jaskyňa Čertova jaskyňa Jaskyňa za Čertovým mostom Preklenutá jaskyňa Pustovňa Rezervovaná jaskyňa Zoologická jaskyňa Obkročná jaskyňa Priepasť nad Hájom Háj
9 km; +680 m / -680 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Hájske vodopády sa nachádzajú na Hájskom potoku popri ceste vedúcej z obce Háj do obce Hačava. Prvý (Dolný Hájsky) vodopád začína hneď za Hájom a po posledný (Horný Hájsky) vodopád treba prejsť asi 1 km. Potom Hájsky potok prechádza popod cestu na druhú stranu. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Na štyri vodopády z nich poukazujú tri smerovníky. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.

Slaninova jaskyňa je jaskyňa nevyjasnenej genézy. Je jej prisudzovaný charakter senilného fragmentu výtokovej riečnej chodby premodelovanej gravitačným rútením stropu. Vchod v tvare rovnoramenného trojuholníka o rozmeroch 1,5 x 1,5 m pravdepodobne jaskyniari umelo rozšírili. Jaskyňa je skoro bez výzdoby, prítomné sú len juvenilné slabo vyvinuté nátekové formy a pizolitcké formy v afotickej zadnej časti jaskyne. Archeologické nálezy a využitie počas II. svetovej vojny. Zimovisko viacerých druhov netopierov.

Dĺžka: 23 m; GPS: N48°38.63460′ E20°50.88960′

Soviu jaskyňu tvorí 5 m rúrovitá chodba nepravidelného elipsovitého tvaru so stopami po vodnej erózii. Maximálna výška chodby je 0,9 m v strede jaskyne. Ďalšie pokračovanie jaskyne je zanesené hlinou a sutinou. Vzadu presvitá denné svetlo cez neprielezný otvor, ktorým jaskyňa súvisí s malým skalným previsom. Dno je vyplnené drobnou sutinou a hlinou. Jaskyňa je bez výzdoby.

Dĺžka: 28 m; hĺbka: 4 m; GPS: N48°38.90448′ E20°50.75887′

Čertova jaskyňa je zvyškom riečnej jaskyne z ktorej sa vyvíjala Hájska dolina. Dodnes sú dobre zachované stopy po eróznej modelácii na celom strope jaskyne. Výška chodby teda klesá z 22 m pri vchode na 3,5 v sienke. Dno jaskyne je vyplnené sivým prachom a sutinou, v sienke piesčitou hlinou a asi 5 m pred koncom jaskyne vyplňujú celú plochu dna sintrové dosky.

Dĺžka: 31 m; hĺbka: 15 m; GPS:N48°39.071′ E20°50.774′

Jaskyňa nad Čertovým mostom je tvorená takmer priamou, jemne klenutou puklinovitou, fotickou, suchou chodbou, v strede prierezu ktorej sa na zúžení v dôsledku akumulácie reliktov rútenia vytvorila pseudoúroveň nad počvou vstupnej chodby. Výška stropu dosahuje až 5 m, čo je v nepomere k šírke chodby. Vchod je vysoký (3,5 m), portálovitý, obdĺžnikového prierezu s bázou dĺžky 1,2 m. Expozícia: 60°. Jaskyňa sa končí neprielezne v mieste, kde puklina (hore zasintrovaná) vyznieva. Výplň dna: hlinito-kamenitá počva (sutina hrubej frakcie). Jaskyňa nemá výraznejšiu výzdobu; lokálne sú roztrúsené plochy drobných, jemných pizolitických sintrov.

Dĺžka: 20 m; hĺbka: 5 m; GPS: N48°39.10837′ E20°50.78202′

Preklenutá jaskyňa má charakter priepasťovej jaskyne s tromi vchodmi. Hlavný vchod tvorí ústie preklenuté skalným mostom zo SV na JZ, ktoré sa rozširuje do siene s nízkym stropom a dvoma od seba vybiehajúcimi klesajúcimi vetvami. JZ vetva ústi na druhej strane skalného rebra samostatným a polelipsovým vchodom. SV vetva sa končí na medzivrstevnej ploche neprielezne. Steny sú poznačené rútením a zvetrávaním. Prístupné časti jaskyne vznikli rútením blokov horniny z tektonického priestoru. Habitus bol domodelovaný korózne.

Dĺžka: 8 m; hĺbka: 2 m; GPS: N48°38.331′ E20°51.233′

Jaskyňa Pustovňa má vo vstupných partiách charakter pomerne mohutnej, postupne sa zužujúcej chodby, s klesajúcim stropom až do plazivkovitého zúženia, z ktorého vystupuje komín, napájajúci sa na vrchnú a mladšiu puklinovitú chodbu. Vstupné starnúce časti jaskyne vznikli rozšírením pukliny smeru 69° – 249° s úklonom 40° na JJV koróziou a kryogénnymi procesmi. Zadné, juvenilné partie sú živé.

Dĺžka: 18 m; GPS: N48°38.320′ E20°51.250′

Rezervovaná jaskyňa je tvorená juvenilnou lineárnou chodbou s dvomi pseudo – úrovňami, ktoré vznikli v dôsledku kríženia dvoch diskontinuít. Vchod má trojuholníkovitý tvar 0,5 x 0,6 m s expozíciou 264°. Jaskyňa vznikla pravdepodobne eróznym pôsobením vody hlavne z topiacich sa snehov pozdĺž dvoch rôzne disponovaných porúch, na krížení ktorých sa vytvorili výškovo členité priestory. Domodelovaná bola korózne.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.293′ E20°51.233′

Zoologická jaskyňa má charakter dvoch vzájomne prepojených siení s nízko položeným stropom. Konektorom je spojovacia chodbička s nevýrazným erozívnym stropným korytom, ktoré zasahuje aj do vstupnej siene. Druhá sieň opäť pokračuje chodbou, ktorá však na rozdiel od vstupných partií klesá. Erozívny profil konektora svedčí o eróznej modelácii pozdĺž diskovej plochy v kombinácii s vypadávaním materiálu z tohto priestoru s následkom rozšírenia priestoru.

Dĺžka: 8 m; GPS: N48°38.215′ E20° 51.251′

Obkročná jaskyňa má charakter meandrovitej (kľukatej) chodby s klesajúcim dnom, oválnym prierezom so svetlosťou cca 1 m. Ukončená je komínom vysokým cca 2,5 m. Profil sa výrazne nemení. Vchod má portálovitý vstup tvaru trojuholníka (1,9 x 1,5 m) s preponou uklonenou na J. Jaskyňa vznikla rozšírením a premodelovaním hlavnej poruchy korozívnym účinkom atmosférických vôd.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.192′ E20° 51.272′

Jaskyňa Dora I má charakter jednoduchej horizontálnej dutiny, resp. Chodby s trojuholníkovým pôdorysom, ktorá sa zužuje po stranách. Vchod je mohutný, portálovitý, má tvar polkruhu s horizontálnou základňou a rozmery 9,5 x 5 m. Môže ísť o paleovýver. Jaskyňa je pravdepodobne v štádiu senility, v súčasnosti má charakter previsu, ktorý domodelovali kryogénne procesy. Štádium prevahy korózie úplne zaniklo. Jeho existenciu potvrdzujú sintre v dominantnej poruche. Dno tvorí sutina rôznej frakcie ako dôsledok zvetrávania a gravitačného opadu. Archeologické nálezy z doby bronzovej.

Dĺžka: 15 m; hĺbka: 20 m; GPS: N48°38.182′ E20°51.260′

Priepasť nad Hájom je morfologicky komplikovaná jaskyňa s dvomi ústiami, vertikálnymi i horizontálnymi partiami. Priestory pod ústiami sú vzájomne prepojené, resp. spolu komunikujú. Výzdoba v jaskyni: suchá, zvetraná, vo forme nátekov a pizolitov a sintrovej kôry. Jaskyňu pravdepodobne formoval sezónny tok do žľabu; súčasný habitus tejto senilnej jaskyne je premodelovaný rútením a koróziou.

Dĺžka: 27 m; hĺbka: 8 m; GPS: N48°37.927′ E20°51.525′